Slide AG LAW

Τομείς εξειδίκευσης

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε υποθέσεις που εμπίπτουν σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς που αναλύονται παρακάτω, καλύπτοντας ζητήματα τόσο εθνικού όσο και ενωσιακού δικαίου. Συχνά εξαιτίας της διεθνούς φύσης των διαφορών, συνεργαζόμαστε με αλλοδαπούς συναδέλφους και παρέχουμε τη συνδρομή μας σε θέματα που ανάγονται στα γνωστικά αντικείμενα της ενασχόλησής μας. Ειδικότερα:

syntagmatiko

Συνταγματικό Δίκαιο

Η πολυεπίπεδη δράση του δημοσίου απαιτεί πολύ συχνά εξειδικευμένη γνώση του δημοσίου δικαίου το οποίο τις τελευταίες δεκαετίες έχει ιδιαίτερη άνθηση στην Ελλάδα. Το γραφείο μας παρέχει γνωμοδοτικό έργο και έργο δικαστηριακής υποστήριξης σε θέματα δημοσίου δικαίου, τόσο ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων όσο και του Δικαστηρίου και του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής εκπροσωπεί τόσο ιδιώτες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, όσο και φορείς του δημοσίου, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Μέλη του γραφείου μας έχουν διατελέσει επί μακρόν δημόσιες θέσεις και έχουν εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνή φόρα.

antagonismou

Δίκαιο Ανταγωνισμού – Κρατικές Ενισχύσεις
Δίκαιο Ενέργειας & Τηλεπικοινωνιών

Στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού (ενωσιακού και εθνικού) παρέχουμε πλήρεις νομικές υπηρεσίες τόσο το ουσιαστικό μέρος της θεμελίωσης του φακέλου όσο και την υποστήριξή του ενώπιον εθνικών αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των ελληνικών και των ενωσιακών δικαστηρίων. Μέλη του γραφείου μας έχουν διατελέσει νομικοί εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε θέματα που αφορούν και στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, ενώ έχουν παρασταθεί σε σχετικές υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου και του Γενικού δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε εκτεταμένη συγγραφική εμπειρία στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, έχουμε παράξει γνωμοδοτήσεις σε αλλοδαπές διοικητικές αρχές, οργανισμούς και εταιρίες και έχουμε συμμετάσχει σε επιτροπές αναμόρφωσης του ελληνικού νομοθετικού πλαισίου. Έχουμε επίσης, επί μακρόν και μέχρι τα μέσα του έτους 2019 υποστηρίξει την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε προσφυγές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αιτήσεις αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το γραφείο μας διαθέτει επίσης, υψηλή τεχνογνωσία όσον αφορά την άσκηση αστικών αξιώσεων για ζημίες από αντιανταγωνιστικές πρακτικές (Οδηγία 2014/104/ΕΕ), σε επίπεδο άσκησης της αγωγής και παροχής γνωμοδοτικών υπηρεσιών.

Περαιτέρω, ο τομέας της ενέργειας χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από έντονη δραστηριότητα, τόσο νομοθετική όσο και επιχειρηματική, εξαιτίας της προοδευτικής απελευθέρωσης της ενεργειακής αγοράς. Έχουμε παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις, λόγω της συμμετοχής μας σε νομοπαρασκευαστικές προσπάθειες διαμόρφωσης του νέου θεσμικού πλαισίου για την αγορά του φυσικού αερίου. Η γνώση των θεμάτων της ενέργειας και η εμπειρία μας από την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού που συχνά προκύπτει στις πρώην μονοπωλιακές αγορές, μας επιτρέπει να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες σε διοικητικές αρχές, οργανισμούς και ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις.

Η πιο κλασσική περιοχή επενέργειας του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού αποτελεί ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ήδη από τη δεκαετία του ’90 στην Ευρώπη και από το 2000 και στην Ελλάδα. Το γραφείο μας, με εμπειρία τόσο στη διαχείριση νομικών υποθέσεων του δικαίου των τηλεπικοινωνιών όσο και με εξοικείωση με τις εμπορικές συνθήκες του ανταγωνισμού στις τηλεπικοινωνίες με την ενεργό συμμετοχή μελών μας στη διοίκηση τηλεπικοινωνιακών εταίρων παρέχει πλήρη κάλυψη σε συναφή ζητήματα.

naftiko

Ναυτικό Δίκαιο
Δίκαιο Μεταφορών

Εξαιτίας της πολυετούς ερευνητικής αλλά και πρακτικής ενασχόλησής μας με το ναυτικό δίκαιο αλλά και των δίκαιο των λοιπών μέσων μεταφοράς είμαστε σε θέση να παράσχομε υψηλής εξειδίκευσης υπηρεσίες στον τομέα αυτό. Έχουμε παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ζητήματα ενωσιακού ναυτικού δικαίου και απελευθέρωσης των ενδομεταφορών. Επίσης μέλη του γραφείου μας έχουν λάβει μέρος στη συντακτική επιτροπή του πρώτου σχεδίου οδηγίας για την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών, έχουν χρηματίσει σύμβουλοι αλλοδαπών κυβερνήσεων για την προσαρμογή της ναυτικής τους νομοθεσίας στο κοινοτικό κεκτημένο, συμμετέχουν σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναμόρφωση των αντιστοίχων νομοθετημάτων. Επίσης, μέλη της εταιρείας μας συμμετέχουν στην Επιτροπή Εμπειρογνώμων του ILO για τον έλεγχο συμμόρφωσης με τη Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC). Έχουμε δε εκτεταμένη εμπειρία και ως διαιτητές σε θεσμικές διαιτησίες στην επίλυση ιδιωτικών ναυτικών διαφορών (π.χ. σε θέματα περιορισμού ευθύνης, εκτέλεσης, ναυλώσεων, συμβάσεων μεταφοράς).

emporiko2

Εμπορικό Δίκαιο
Δίκαιο Εταιρειών

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη νομική κάλυψη σε εταιρίες είτε μέσω πάγιας συνεργασίας είτε για την αντιμετώπιση ad hoc νομικών ζητημάτων. Έχουμε αναλάβει τη σύσταση και διαρκή νομική παρακολούθηση της δράσης ανωνύμων εταιριών (αμιγώς εθνικών και θυγατρικών πολυεθνικών) καθώς και εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών. Ανταποκρινόμαστε πλήρως στην ανάγκη επενδυτών για μια ολιστική κάλυψη κατά την υλοποίηση της επένδυσης μέσω της σύστασης νομικών προσώπων στη χώρα μας.

Στον τομέα αυτό εφαρμόζουμε την αρχή της προληπτικής νομικής υποστήριξης, παρέχοντας υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο λειτουργίας εταιρικών οργάνων (ως νομικοί σύμβουλοι επιχειρήσεων), αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, όσο και στην οργάνωση μετοχικών σχέσεων και την επίλυση προβλημάτων που απορρέουν από αυτές (π.χ. shareholders’ agreements). Επίσης, παρέχουμε πλήρη κάλυψη για την προσαρμογή των Ανωνύμων Εταιρειών και των καταστατικών τους στον νέο Ν. 4548/2018 (και την αντιμετώπιση των ερμηνευτικών ζητημάτων που απορρέουν από αυτόν), καθώς και για την εφαρμογή του Ν. 4601/2017 για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς.

dioikitiko

Διοικητικό Δίκαιο
Δημόσιες Συμβάσεις & Διαγωνισμοί

Το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων. Τόσο σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο ενωσιακού δικονομικού και ουσιαστικού δικαίου συνιστά τομέα υψηλής εξειδίκευσης μας. Μέλη του γραφείου μας παρίστανται για λογαριασμό ιδιωτών, φυσικών και νομικών προσώπων, αλλά και αναθετουσών αρχών ενώπιον των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων ενώ λαμβάνουν μέρος και στην κατάρτιση προκηρύξεων και συμβάσεων στα ελληνικά ή και ξενόγλωσσες.

enosiako

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ενδελεχής γνώση του ενωσιακού δικαίου αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε νομική δραστηριότητα στο βαθμό που το δίκαιο αυτό έχει διεισδύσει στην εσωτερική έννομη τάξη και έχει αποκτήσει δεσπόζουσα θέση στην ιεραρχία των πηγών του δικαίου. Το γραφείο μας αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσθετη αξία που αποδίδει στη νομική μας εργασία η γνώση του ενωσιακού δικαίου σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργειά μας και βεβαίως κατεξοχήν στα δικαστικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οποία παριστάμεθα για λογαριασμό των πελατών μας (συμπεριλαμβανομένης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

viomihaniko

Δίκαιο Αφερεγγυότητας
Δίκαιο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Οι διαδικασίες αφερεγγυότητας εμφανίζουν πλέον συχνά νομικώς κρίσιμα στοιχεία αλλοδαπότητας, λόγω της όψιμης διεθνικότητας του πτωχευτικού δικαίου και της σταδιακής καθιέρωσης της αρχής της σχετικοποιημένης καθολικότητας. Την πολυπλοκότητα των σχετικών θεμάτων επιτείνουν αφενός οι συσχετισμοί με τους μηχανισμούς χρηματοδότησης, αφετέρου η διαχείριση φαινομένων αφερεγγυότητας, στο πλαίσιο εταιρικών ομίλων. Το γραφείο μας παρέχει πλήρη υποστήριξη για την έναρξη, διαχείριση, παρακολούθηση, αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών, κύριων και δευτερευουσών διαδικασιών, (τόσο στο πλαίσιο του Κανονισμού 848/2015 όσο και του Πρότυπου Νόμου UNCITRAL – N. 2888/2010), καθώς και την παροχή συναφών συμβουλευτικών και γνωμοδοτικών υπηρεσιών. Εκτός διαδικασίας αφερεγγυότητας, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας της αγοράς, η λειτουργία των επιχειρήσεων γεννά συνήθως ποικίλα και σύνθετα ζητήματα που άπτονται του εμπορικού δικαίου, όπως ζητήματα σχετικά με τους πιστωτικούς τίτλους, την προστασία των διακριτικών γνωρισμάτων, την αντιμετώπιση πρακτικών αθεμίτου ανταγωνισμού και την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή. Το γραφείο μας χειρίζεται υποθέσεις τέτοιας φύσης, επιλέγοντας την προσφορότερη νομική βάση για την προστασία του πελάτη μας. Επίσης, έχουμε κατά καιρούς συμμετάσχει ενεργώς σε νομοπαρασκευαστικές προσπάθειες αναμόρφωσης του νόμου περί σημάτων και του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή και έχουμε συμμετάσχει στη βιβλιογραφική παρουσίαση των ελληνικών θεσμών στην αγγλική για τη διευκόλυνση επενδυτών.

dieunon

Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών
Διεθνής προστασία δικαιωμάτων, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο

Οι σύγχρονες συναλλαγές παρουσιάζουν έντονα στοιχεία αλλοδαπότητας, τόσο ως προς το αντικείμενο και τον τόπο της παροχής όσο και ως προς τα συναλλασσόμενα πρόσωπα. Ο διεθνής χαρακτήρας των διαφορών γεννά ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου που πρέπει να επιλυθούν πριν την επιλογή των κατάλληλων ουσιαστικών κανόνων δικαίου. Το γραφείο μας έχει θεωρητική εξειδίκευση και πρακτική εμπειρία στην επίλυση θεμάτων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, σε διεθνείς διαφορές όχι μόνο εμπορικού (συμβατικού) αλλά και οικογενειακού ή κληρονομικού χαρακτήρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Από την ίδρυσή της και μέχρι σήμερα, η δικηγορική μας εταιρεία λειτουργεί ως φορέας παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε πελάτη.

Περισσότερα >

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το γραφείο μας είναι σε θέση να προσφέρει πλήρεις νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ κύκλο αντικειμένων του εμπορικού, δημοσίου και ενωσιακού δικαίου.

Περισσότερα >

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες; Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο.

Δεν διαβάζεται; Αλλάξτε κείμενο. captcha txt